Leverings- en uitvoeringsvoorwaarden van Washplan-Ned v.o.f, Stationsweg 50, 9471 GT Zuidlaren-NL

Artikel 1 Toepasselijkheid:

1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle door ons gesloten overeenkomsten of door ons verrichte handelingen.
1.2 Al onze aanbiedingen, daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten hetzij schriftelijk of op onze website www.washplan-ned.nl of anderzijds bekend gemaakt, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door opdrachtgever. Herroeping na aanvaarding door opdrachtgever zal door ons onverwijld dienen te geschieden.
1.3 Een aanvaarding van onze aanbieding, als bedoeld in artikel 1.2, welke afwijkt van de aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die ons niet meer bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van onze aanbieding afwijkt.
1.4 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Artikel 2 Prijzen:

2.1 Alle prijzen in de door ons genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 1.2, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door ons is geaccepteerd, worden herzien.
2.2 De prijzen kunnen door ons na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals de verhoging van externe leveranciersprijzen, nadat de opdrachtgever met zijn (afname)verplichting in gebreke is gebleven of afname niet heeft plaatsgevonden buiten onze schuld.
2.3 De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW en in EURO valuta. Indien andere valuta gehanteerd wordt is dit duidelijk vermeld op de koopovereenkomst.

Artikel 3 Meerwerk:

3.1 Meerwerk wordt alleen geaccepteerd bij ondertekende opdracht door opdrachtgever.

Artikel 4 Levertijd goederen en uitvoering der werkzaamheden:

4.1 De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven. Een overschrijding van de genoemde levertijd geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.
4.2 Wij zijn gerechtigd de verdere uitvoering van onze werkzaamheden op te schorten, zolang opdrachtgever jegens ons niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingrecht geldt tot op het moment dat opdrachtgever zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij wij inmiddels gebruik hebben gemaakt van ons recht tot ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat ons recht op schadevergoeding onverlet.
4.3 De door ons gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven opdrachtgever geen recht op ontbinding en / of schadevergoeding.

Artikel 5 Tekeningen, berekeningen, ontwerpen:

5.1 De door ons aan opdrachtgever afgegeven tekeningen, berekeningen, ontwerpen, programmamateriaal zoals software en gedownloade informatie van onze internetsite, blijven ons eigendom. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de daarop voorkomende constructies, constructievormen, gegevens of details, alsmede het aan derden afgeven c.q. ter inzage geven daarvan, is niet toegestaan. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten, blijven bij ons berusten.
5.2 Tekeningen, berekeningen, maat- en gewichtsopgaven en ontwerpen zijn voor ons niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen door ons wordt aangeboden.

Artikel 6 Risico / inruil:

6.1 Het risico van de door ons geleverde zaken is voor opdrachtgever:
A. bij levering af werkplaats/ magazijn/ filiaal/ fabrikant: zodra de zaken onze werkplaats / filiaal / magazijn/ fabrikant hebben verlaten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
B. bij levering franco werk: zodra de zaken zijn aangevoerd op de plaats van bestemming.
6.2 Dadelijk na levering draagt opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door de geleverde zaken of onderdelen daarvan zijn ontstaan.
6.3 Indien bij verkoop van een nieuwe zaak tegen inruil van een gebruikte zaak opdrachtgever in afwachting van de levering van de nieuwe zaak de oude zaak blijft gebruiken, wordt de oude zaak pas ons eigendom, nadat deze te onzer beschikking wordt gesteld. Tijdens dit gebruik zijn alle kosten en met name die van onderhoud en eventuele schade of zelfs verlies van de gebruikte zaak, door welke oorzaak dan ook voor rekening en risico van opdrachtgever.
6.4 Indien bij levering het inruilobject in een andere hoedanigheid verkeert dan op het moment dat de overeenkomst werd gesloten, althans dan op het moment dat de prijs van het inruilobject werd bepaald, of indien het inruilobject is tenietgedaan of indien daaraan schade is ontstaan van welke aard en door welke oorzaak dan ook , zijn wij gerechtigd de prijs voor het inruilobject opnieuw te bepalen, dan wel de inruilovereenkomst te ontbinden.
6.5 In geval van ontbinding van de inruilovereenkomst, zoals in lid 4 van dit artikel omschreven, is opdrachtgever gehouden tot afname en voldoening van de gehele koopprijs van de door ons te leveren zaak en / of de door ons te verrichten werkzaamheden en diensten.

Artikel 7 Overmacht:

7.1 Omstandigheden buiten onze wil en / of ons toedoen welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer, of niet meer in volle omvang, van ons gevergd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/ of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
7.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden onder andere: niet, niet volledig en / of vertraagde leveringen door onze toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en / of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/ of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen, en / of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport brand, diefstal, natuurrampen, storingen in leveringen van energie, defecten aan machines, alles zowel in ons bedrijf als bij derden van wie wij de benodigde materialen en grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken en voorts alle overige oorzaken buiten onze wil en / of ons toedoen ontstaan.

Artikel 8 Reclame en aansprakelijkheid:

8.1 Opdrachtgever dient bij in ontvangstneming van de zaken te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt.
8.2 Reclames ter zake van geleverde zaken of verstrekte diensten worden door ons slechts in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na inontvangstneming van de zaken c.q. het uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk te onzer kennis zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijnen wordt opdrachtgever geacht geleverde zaken, verrichte werkzaamheden of diensten of verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.
8.3 Opdrachtgever dient ons binnen een termijn van één maand, nadat hij terzake van geleverde zaken of verstekte diensten aan ons heeft gereclameerd of binnen de termijn welke schriftelijk wordt overeengekomen, ons in staat te stellen de opgetreden gebreken, welke het gevolg zijn van onze schuld of nalatigheid, voor onze rekening te herstellen.
8.4 Bij (door)verkoop of ingebruikneming van door ons geleverde zaken wordt opdrachtgever geacht deze in orde te hebben bevonden. Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel gelden slechts voor opdrachtgever.
8.5 Reclames schorten de verplichtingen van opdrachtgever, voortvloeiende uit enige met ons gesloten overeenkomsten, niet op.
8.6 ij zijn, behoudens het bepaalde in het volgende lid, nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor opdrachtgever uit een met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. Opdrachtgever vrijwaart ons te dezer zake tegen aanspraken van derden.
8.7 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot vervanging van de geleverde gebrekkige zaak of een onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of een evenredig gedeelte daarvan, een en ander te onzer beoordeling.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling:

9.1 Wij behouden ons het eigendom voor van alle door ons geleverde zaken tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ons aan opdrachtgever geleverde of nog te leveren zaken, alsmede ten behoeve van onze eventuele vorderingen voor door ons in het kader van de levering van zaken verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen wij van opdrachtgever te vorderen hebben wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten ,wettelijke rente en boetes.
9.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht plaats van de zaken.
9.3 Indien en voor zover door ons geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen waarvoor wij ons het eigendom van geleverde zaken hebben voorbehouden, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en worden wij, voor zover nodig, reeds nu vooralsdan onherroepelijk door opdrachtgever daartoe gemachtigd om onze zaken terug te nemen en is opdrachtgever verplicht ons in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, een en ander onverminderd ons recht om van opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.
9.4 Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van opdrachtgever, hebben wij het in sub 9.3 omschreven recht.
9.5 Opdrachtgever is gerechtigd de door ons geleverde zaken waarvan wij eigenaar zijn, ten behoeve van ons door te verkopen , echter alleen voorzover zulks binnen zijn normale bedrijfsvoering gebruikelijk is, tenzij wij opdrachtgever hebben meegedeeld dat hij daartoe niet meer bevoegd is.
9.6 Opdrachtgever is verplicht op ons eerste verzoek een bezitloos pandrecht te vestigen op de door ons geleverde zaken, zodra wij om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliezen, zulks tot zekerheid voor de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons op opdrachtgever, die terzake van incassokosten en rente daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn al onze vorderingen terstond opeisbaar en zijn wij gerechtigd tot ontbinding der overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
9.7 Het is opdrachtgever verboden op de door ons geleverde zaken, ongeacht of wij daarvan nog eigenaar zijn, een vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.
9.8 Wij zullen steeds, zolang het gekochte niet geheel mocht zijn betaald, alsook alvorens tot levering over te gaan, een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen. Opdrachtgever is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.
9.9 Zolang de in sub 9.8 bedoelde zekerheid niet is gesteld, kunnen wij de levering opschorten en / of de lopende overeenkomst ontbonden verklaren, onverminderd ons recht op nakoming en / of schadevergoeding.

Artikel 10 Garantie:

10.1 Opdrachtgever kan geen andere rechten of garanties doen gelden dan die welke uitdrukkelijk en schriftelijk met ons zijn overeengekomen.
10.2 Schadevergoeding uit hoofde van enige garantieverplichting kan onverminderd het bepaalde in dit artikel niet meer bedragen dan het in hoofdsom voor de geleverde zaken door opdrachtgever verschuldigde bedrag c.q. niet meer omvatten dan het gratis ter beschikking stellen van de onderdelen.
10.3 Voor gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijzigingen of reparaties door of namens opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, zijn wij niet aansprakelijk.
10.4 De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
10.5 Wij geven geen garantie op gebruikte zaken en machines, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 Betaling:

11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden direct na afgifte /ontvangst van de factuur, dan wel, zulks naar onze keuze, binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de facturen door ons per post aan opdrachtgever worden verzonden, worden zij geacht door opdrachtgever te zijn ontvangen, uiterlijk 3 dagen na verzending.
11.2 Indien de door ons gestelde betalingstermijn wordt overschreden, zijn wij gerechtigd de wettelijke rente toe te passen bestaande uit de ECB rente ( in September 2004 2.01%) vermeerderd met de wettelijke toegestane renteopslag van 7%.. Deze combinatie van variabele rente en vaste 7% rente, kan zonder enige vorm van aanmaning berekend worden, zodra er sprake is van overschrijding van de door ons gestelde betalingstermijn. ( in September 2004 7% + 2.01% = 9.01 % )
11.3 Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wij zijn alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij wij de toekomende rechten als vermeld in de vorige leden van dit artikel onverlet blijven. Voorts is opdrachtgever dan gehouden ons te vergoeden alle kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen:
a. met name komen te zijnen laste: declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte, ook voorzover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus, alsmede alle executiekosten.
b. de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van Euro 150, -- Te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissementsaanvrage, alsmede opslagkosten ingeval van opschorting van de levering.

Artikel 12 Compensatie / verrekening / opschorting:

12.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke wij aan hem verschuldigd mochten zijn.
12.2 Ingeval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van betaling.
12.3 Opdrachtgever is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enige andere met ons gesloten overeenkomst.

Artikel 13 Geschillen:

13.1 Alle geschillen tussen opdrachtgever en ons welke mochten voortvloeien uit de door ons met opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen te onzer keuze worden beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels, dan wel door de bevoegde rechter in het arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging.

Artikel 14 Nederlands recht van toepassing:

14.1 Op alle door ons verrichte handelingen waaronder door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.